ګلایسین پروپیونیل - ایل کارنیټین (GPLC): د بدن جوړونې لپاره غوره تکمیل