د نوټروپیک سپلیمنټ ګالانټامین هایډروبرایډ باندې یوه هراړخیزه کتنه