د ریډ خمیر وریجو استخراج توکي: ګټې ، خوراک ، او ضمني اغیزې